Enter any Slogan or Link here.

Kwaashkonitaagewin iwe peshig wenji kagwanisag maazhichigewin.

Inaashke itaash ningotwaso eta onji ningotwaak kwaashkonitagewinan otibajimotawawa takone ininiwa’. Nawaj iniwe paangi apiich iniweti anint kichi maazhichigewinan – taapishko kiikimoting, shigo kimiigaazoong. Ayamagat ima kootajiwin kwaashkonitaagewin chi taashinjigatesinog.

Oma Kiiwatino/ningaabi anong entazheyang ozaaminowag oshki aya ag naniizaaniziwat apiich ekwag o taakinan. Kwaashkonitaawintwa kechina ogo otaapinaanawa ono majimishkikiwan shigo minikwewin chi kagwe siijikagowat owe kii maashitotawintwa. Anint apiji tani kichi manentamog, kagwansag, ogani kagwe kibijitonawa opimatiziiniwa. Aya oma kagwe wiiji igowin.

Kwaashkonitaagewini

Back to Top