Enter any Slogan or Link here.

Kiin kezhaapwiit – Kaanawenintizon

» Kiwiiyob kanawentan

Nibiyo ima onjise kii kwaashkonitating ke onji maazhi ayaang. Onjitago shemaag chi ishaang otinong katishi nanantawe int awiya wewenigo keget kego chi ishi maashii ayasiwan. Kinanantawe igo kiishpin kego kaa ishi maaki igo wanen, maagisha sago kaye ini kaa aashawe iting.

Ogonenigotino wiiyob eshi kagwe mino ayaang ikwewag shigo ininiwag:

  • Maagisha kiipiwgaaseyan, kii kaashkibinigowin shigo ozhawkooziwin ima kiwiiwyoong, ima kaye kipinjiganing.
  • Eshi wawiisagentaang
  • Kego inamanji owin wenji miiziyan kaa poojitiye igowanen – mogooshkaaji owin pimi sagagichiseg mushket wiinge sag aakwentaman poo akochiwin.
  • Kaa ashawe iting kaye ono kii maaji inaapineng
  • Kigagwatagentaang, pepepakan kii inentamoseng, kiisengamanji oong/kiipisintaazing shigo kiinishkentaang kitaa magoshkaji igoon eshi mino ayawiwin.
  • Sexual dysfunction
  • Kigagwe akwapinanitiz kinishkaaji aya, maji mashkikiwan/minikwewin kaye kinipaajiikan chi atemantaman kaa ishi maashitotagowin chi ate ayawin, kaawin itaash anjigo kimaashitootaatiz.

Ogo ikwewag ayamagatini ima kaa antowentizigwa kagishkawawasowin. Apiich igo apii pemi ayawanan ikwewing eshiseg pisaanigo i’ishichigeyan, taa ishise igo chi kaakishkawawasong. Kiishpin igo kaye megwa otaapinaman kagishkawawaso mishikikiwan kiyabi kita kaagishkawawas. Miimitim kagishkawawaso mishkikiwan eyawat kapimii itowat mino ayawin.

» Inentamowin kanawenintizowin

Pepepakan igo eyanentomosewag igiwe kaa shapwiyat eshi pepeshigowat igo. Apichi kichi kagwansakikamik iwe kii kwaashkonitaagoong shigo kaye aanjise enatiziyan. Kichi apiitentagoot chi mijimentaman kaawiin kigiiwashkwesii enentamoseyan; migo inake eshiseg kichi anojigo kii tootaagowin. Nintayamin ke’ishi wiiji igoowin, eshi antowentaman igo chi nipimose itisowin eshi mino ayaang.

» Kikentan eshimiinigowizing & antowapantan wiiji igowiziwin tibaakonigewin

Kishpin kiin awe kaagii tootaagowin kii kwaashkonitating shigo kaye kiimamishtagoziyan, kechinaa kiga isha tibaakonige igamigoong. Taa sanagat igo shigo kay kiiwashkwe wentaagoot. Maagisha kaye nibiyo kita ayaanan kagwete winan oma tibaakonigewinong shigo ogonen eshi tanenimigowin.

» Kiishpin mamizhitaagoziyan

Kiishpin antowentaman chi mamizhitaagoziwin, kita gananog takonewinag ima kaagii tazhi ishiseg. Kiishpin kechna osiwan aniiniti ke ishi kiigitowin, kanosh ima kaa ayayan nitam kiga wiiji igog.

» Pishigwaji ayawini kiisagi iting otanang kaa ishiseg kikwaashkonitagowin

Apii kii ishkwa kwaashkonitating, niibiyo awiyawag omikanawa pishigwachigewin pakan otinentanawa. Kaawiin itaash winigo apane inaake ishi ayasiim, taa ojaanima ayam itaash shigo kitonishkwe igon chi chikentaman kii pishigwachi chigeng shigo kii minweninting.

» Mamikawisewinan

Mamikawisewinan ono kaminjimentaang kaa pii ishi kagwansagentaman maagisha ka inentaman ‘nasabitowin’ kaagii ishiseg. Kiiwabantanan enentaman maagisha kaye kinontanan, eshi manjigeyan, wiiyob eshiseg, shigo enemanji owin.
Gooting, kaango keget chi mamikwntaman chi wabandaman maagishs kaye chi nontaman. Kita magooshkatenam, kita segiz, kigwiinawitotam kitinentam.

» Anto wiiji igozin

Intayamin kichi nibiyo onotino wiiji igo wizinan ekweg owe aki, wiiji intwa entasabibonewat shigo ikwewag iniwag.

Back to Top