Enter any Slogan or Link here.

Inentamowin kanawenintizowin

Pepepakan igo eyanentomosewag igiwe kaa shapwiyat eshi pepeshigowat igo. Apichi kichi kagwansakikamik iwe kii kwaashkonitaagoong shigo kaye aanjise enatiziyan. Kichi apiitentagoot chi mijimentaman kaawiin kigiiwashkwesii enentamoseyan; migo inake eshiseg kichi anojigo kii tootaagowin.

Nintayamin ke’ishi wiiji igoowin, eshi antowentaman igo chi nipimose itisowin eshi mino ayaang.

» Aniin apii ke ani mino ayayan? Aniin apii’o ke ishkwaaseg? Aniin apii ke ishkwa kichi mamanentaman?

Sanagat chi nisototaming awiya chi tootaakipan shigo minik kaye ka apii akwentamanji oong. Kaawiin kawek kigii shaapwii taash wiin igo. Kisongiz shigo kizoongite’e. Kaawiin kego ozhipi igan chi wiiji igowin chi mino awaywin. Kiin igo apii shigo kaye kiin igo waa ishichigeyan. Ayawag awiyawag kewiiji ikwa kiishpin antowentaman kota.

» Aniish inaake ke ishi shagoojitowan o?

Kaawiin awiya kii kakina amowasii aniin ke ishi mino ayat kii kichi segizit, miitaashi’i kechi segentaagook. Kaawiin kego ‘mistaswa kakina amagewinan chi mino ayaangiban’ aya itaash wiinigo kii animino ayayaang. Kii tazinchigateg kichi apitentaagoot kii apatak chi mino ayang. Kwaashkonitagewin itinowe wiika awiya ‘chi oniikatazig’ minik kepamatizing. Meshkoot, pi ayamagat kikentamazowin wenji ozhi omagak enaatizing shigo entanowiwin katotawint/kaa shaapwiit apiich kiiyabi kego chi pitaagooshkagosig awaya taapishko igo enaatizing.

» Indigo na nintaagii ani kiiwanatiz!

Kaawiin kigiiwanatizisii; kitaazhigan iwe ‘kiiwanatiziwin’ kechi sanagak. Nibiyo ayawag igitino kaa shaapwiiyat inake enamanji owat.

» Kaawiin igo apichi iwe kichi kego.

Kaagii ishiseg kichi kagwansag iwe shigo kita onji kichi maaji ishishkagon. Nigooting kaawiin kigikentaziin aniin minik apichi manishkagowin shemaag. Kiishpin, michi inentaman kaawiin kii ishisesinoon maagishp papiskentaziwan kaawiin kiga wiiji igosiin chini mino ayawin.

» Nimichi inentaan iwe. Kaawiin keget iwe taagii ishisesinon.

Sanagat ichi inentaang keget kego apichi kagwansag shigo apichi akwentagook pooshke chi minjimentaang keget chigi isiseg. Kii minjimentaang kaa ishi maazhitootaagong nigooting kichi ishkitgatewan paama apii kaa ozhiiyan chi wabataman mi iyapii chini mino pimoseyan.

» Kooshkwentamowin shigo Kiinisotoyaasing

Mii inake shemaag eshiseng nomaye kii ishkwe kwaashkonitaagong. Kaa shapweeyat taa inentamog kaawiin keget maagisha otaa anawitanawa owe kaa ishisenig. Kaa shapwiiyat oni inentamosewag shigo nigooting kaa mawiin ogikentaziinawa anakamigatinik ima ayawat. Anint entotamowat owe kii kichi kooshkwentamowat ono oma tago: kichi mawiwag, maashi papapiwag, ashetaawag, maagisha kaye ‘nimo aya’ ikitoowag. Kaa shapwiiyat moshag oshagoochishkagonawa apiigo kaawiin ogikentazinawa ke inamanji owat maagisho kaye ke ishichigeyat.

Nisitawinan ono inamanji onan miigo inake eshiseg kii kichi kooshkwentaang. Kechina otizon ono inamanji onan tani angwinan minik igo entazhiseg chini maamiinomanji owin. Kiishpin antawentaman chi mawatisigowin, maagisha kaye kitaa wiiji igon wiijiwatwa kaa saagi wiijiiwatwa maagisha kaye kitawemaag. Maagisha kaye kita nanagatawentan ogonen kaa wiiji igowin minawa kaagii pimi mamaashentamowambenen. Taapishko, maagisha kitaa wiiji igon chi kagwejitowin pabagitanamowin maagisha kaye nanagatawentaman, anto pabamosen, pisinjigen kitojigan, maagisha kaye kita kaganonaag keziichishkokwa kiiwiijii waganag shigo kitawemaag.

» Onishkwese entasokishik kitinatiziwin

Kii ishkwa kwaashkonitating, kaagii totawintwa/kaa shapwiiat maagisha otaa otamentanawa owe kaa kii ishisenig. Maagisha kaye ogo kaagii shapwiiyat otaa panawitonawa chi mino nanagatawentamowat, chi kakina amawintwa, chi kanawapantamawat otanokiiniwa, maagisha kaye chi nagajitowat otishichigeniwa. Apichigo ogichi manishkagonawa mamikomintwa kaa kiigii ishisewat ana kagwe ashegiyenitowat opimatiziwiniwa. Kashapwiiyat maagisha otayanawa kiiwaashkwegoshiwin, opanawitonawa chinibawat, kaawiin na iwiisinisiiwag, segamanji owag, maagisha kaye kichi manentamog. Nitam go anami egiishik maagisha gokiisis kaa ishiseg kwaashkonitagong, kashapwiiyat taa inamanji owag opimaatiziwiniwa kii maashipijigateni shigo ogonanagatawentanawa kiishpin apane chini isisenig.

Il Apiji kichi apitentagot chi mino tanentizowin shigo chini mino pimose itisowin kipimatizian chi ashe otaapinaman. Kaa ishkwa ishiseyan kaa saganagak, kichi apitentagot onjitago minik waa mamanentaman, chi minoseg, shigo china isitowin kipimatiziwin. Nisitowinan pisan igo kiiyabi chini pabimatiziwin. Kego kotachiken chi antone aman kewiiji igowin kiishpin kagwatagitowin maagisha kaye chi wiiji igo win pabiskentaman owe kagwansag.

» Onishkwewentaman

Kaa shapwiiyat maagisha wawanetamoog shigo kaye kichi manentamok. Taa kiiwashkwewentamok, kotaajiwag, maagisha naningishkawag shigo opanawitonawa kowek chi inentamowat. Nigooting, kashapwiiyat kaawiin kechina enintizisosiiwag, shigo ajinago kaawiin kego otayasii nawa kechina enintizowin. Kaagii ishi kechina owat noongom kichi ishpiseniwan. Kaa shapwiiyat inamanji owag ozaam kaagii totawintwa injitago chi anjitowat eshi pimatiziyapan kego chi kotaazingwa.

Kojitoog kiinawago ishi minik igo eshi onabataang kego. Pooshke igo ishi paangi inentaman kiga kichi wiifi igon chi ashe ayayan kiwiiji itozowin. Maagisha kaye kita kagwe anjitoon kaagii ishi pimatiziyan taapishko anjisitowin kichi tesapiwinan piintig, anjitowin kaye kaa ishinagoziyan kita paashkokoz, maagisha kaye anjitowin kaagii a’eshichigeyan taabishko kiigagwejiyan kiiga kishebawagak pooch kitibikak. Pepebaangi a’anjitwawin kiga kichi wiiji igon chini ashe ayayan chi tipentizowin. Ana wiinigo ayawat kewiji ikwa chi onapataman ayagin shigo chi ziitonigowin ke ishi mino onapanjigeyan eshi onishishiing, kichi inentagoot chi tepwetaman kiin igo eshi onabanjigeyan.

» Kotaajiwin

Kaawiin igo kego iwe kaa maazhitotawintws/ kaa shapwiiyat chi kosawat awiyawa’a shigo majentizowat pooshke michi piminisha amowat kaa eshichikeng megwa kii pimaatizing. Taagotaajiwag maagisha nishikewi ayawat, maagisha kaye ozaaminonit awiyawa’a. Taa mikawisewag kaawiin awiya che tepwe enimawat. Kaa shapwiiyat maagisha kaye ogii onitonawa ke ishi mino tanenitizowat wiinawago ima ishi nagatentamowat ayawat, miitaash iwe eshi naniizanenitizowaat shigo kootaajiwag miinawa anojigo chi totaawintwa. Kaa shapwiiyat otaa wapantanawa pishigwaj kego, eshi kanawabanting, maagisha kiikweshkoshiing.

Aniin igo ishi anjiton eshi pimatiziwin chi mino ayayan. Kiishpin ishiseg, maagisha kita anjitonan kigi kishkako ogonan, kitaa otapinanan kaa kikina amating eshi natamazoong, maagisha kaye kita wiijiyama kitawema maagisha kiwiijiwagan. Nomage “tepwetaziwan’ iwe natamazowin chi wiiji igowin. Nibiyogo ono eshi kotaajiwin tani maajamagaton maagisha kaye anint apii eni ishiseg. Miitaash mino chi tepwe entaman apii kaa ani mamiinomanji owin shigo ani sazoongimanji owin. Kiishpin ani onishisizinog shigo kotaajiwin kigipishkagon eshi pimatiziyan entaso kiishik, maagisha kaagagiikwet kitaa wiiji’ig.

» Tetebima, Agajichigewin, shigo Anaamenintizowin

Anint kaatootawintwa/kaa shapwiiyat nintetebimigo inamanji owag shigo nintagajicige inentamoog kii kwaashkonitawintwa Kaa shapwiiyat gooting kaakwetewag wiinawa mawiin ‘ogi kaganjitonawa’ maagisha kaye ‘ogii atowentanawa, aya’ii kaawiin otaa kechina asasiiwan ini kaagii totaagowat, maagisha kaye otaagii anishtonanwa iwe kaatootaawintwa. Anint ono inamanji onan ima onjisewan ozaam awiyawining enantamowat owe kwaashkonitagewin shigo pishigwaji ayawin. Kaa shapwiiyat gooting kan kechina osiiwag wiinawa chi kishkitowapan kowet chi ishi nistowentamowat maagisha kaye chi tepwetamowat enentamowat. Ningooting kii anamentizowat owiiji igo nawa kaa shapwiiyat nawaj paangi kaamemooch chi wiiji intwa.

Kaawiin kiin kagii onji ishiseyan. Kaawiin awiya inentagozisii chi kwaashkonitawint. Wiintamatizon iwe apane entasokiishik. Kiin kii kwaashkonitagowin kaawiin kiin maaji aya awisii; kaawiin kiin kigii onapataziin chi kwaashkonitaagowin. Nagatawentan iwe tetebima shigo anamenitizowin ini kiikagwe inentaman anint chi maashkawentaman kaagii ishiseg. Nibiyo kaa shapwiiyat kaawiinawa anamenitizowag ono kaawintamowawat kaagii ishiseyat. Ono nagwetagewinan onji maajisewan ayawiyaning kaa inentamowat owe kwaashkonitagewin. Apichi kichi apiitentagot chi wiijiwikwa ogo kesiichishkawikwa awiyawag. Kakina amatiwinan ono tepwewinan waakasoningin kii kwaashkonitating maagisha kaye kiita wiiji igonan chi pagitinaman owe agajenitizowin shigo anamenitizowin. Maagisha kaye kita mikanan mazina iganan eshi mino ayaang shigo kii shapwiing kii kwaashkonitaagong.

» Nishki Ayawin

Kaatootaawintwa/kaa shapwiiyat otayawanatog pepepakon kegowan wenji nishkaatentamowat. Miigo pepeshigon minik entasing nishkatiziwin kii ishkwa kwaashkonitaating, iwe itaash kaagii ishiseg; anjitowing enaatizing, kiiwanitoong miinigowiziwin, wiintamaagowin “mii ishi waniiken” ogo kiwiijiwaganag shigo kitawemaag. Nishkaatiziwin iwe tepwewiwin, mino ayawin eshi nakwetaang kii kwaashkonitating. Mii iwe anikikentaagook kaa shapwiit ani mino ayayat shigo ani kanawapamat ini kaagii totaagoot otishichigewini kii kwaashkonitaagoot. Kaa shapwiiyat pepakan otinamanjitonawa shigo eshi wabanata iweyat nishkaatiziwin. Maagisha kay nawaj sanagatini chi wapanta iweyat nishkaatiziwin kiishpin kaa ishi kakina amawawintwawen kaawiin onishizinoon kiinishkaatizing. Nishkaatiziwin igo weweni inake taatootam keshi mino ayag, maagisha kaye taa kwekinigaate, chini maanentaang, kaagiitiziwin, maagisha kichi maanentamowin.

Maano pagijiin chi nishkaatiziwan. Kitinentaagoz igo pisanigo chi nishkatentaman. Owetaash, kichi apiitentaagoot maano chi nishkatamanji oong memooch chi maashentamo itizowin maagisha kaye ogoweti. Owe tago kinishkentaman, kita mikotaatiz nawaj okenishkimigowin eshitayan, kakina ama gowining, maagisha kaye entashi anokiiyan. Nishkatiziwin igo pisaan taa wabanta iwem kiwiiyawing memooch maaki itizosowin shigo ogoweti. Anint awiyawag omikanawa kego ishichigeyat (taapishko pabaamoseyat, pabaamba itiwat, pabamakiyepiskigeyat, pabakite amowat apikweshimonan, kegoo sago) taapagichiseni owe kamagooshkatentamowat nigooting katagoseg kii nishkentaang. Kii wazhibi igeng, kii pizinjigeng, maagisha kiinanagamong kaye wiiji iya magat shigo kaye pagichise nishkaatiziwin. Chi tibaajimowin kii kwaashkonitagowin maagisha kaye inaake kitaa ishi onapantan kinishkaatiziwin chini ishi maamiinoseg. Nibiyo awiyawag gooting omikanawa onishishin chi kanoonintwa ogowet kewiinawa kaa kiishapwiiyat. Weweni mana pisikan ke ishi maashi ayawigowin kiigagwe pimii itowin kinishkaatiziwin taapishko minikwewin maagisha kaye maaji mishkikiwan kii abajitong, kii kishkizotizong, maagisha kaye ono kii kagwe maashi totaazoong.

» Nishke Ayawin

Anint kaa kwaashkonitawintwa/kaa shapwiiyat inentamog kaagii ishiseyat onji pakanawiyok. Nigooting igo, pakan inenintiziwag maagisha inentamog ogo anint ogi kentaanawa kii kwaashkonitawintwa kii michi kanawabamigowat. Anint kaa shapwiiyat kaawiin awiya onote magoshkaji aasiiyan ezhi ositawiseyat, miitashigo kaawiin otazhintasiinawa kaa ishisenig shigo enentamowat. Kaa shapwiiyat maagisha obakewinawa’a maagisha kaawiin pesho ishasiiwag ayanit otawemawa’a shigo owiijiwaganiwa’a.

Kaawiin kinishkewi ayaasii owe kaa inamanji owin. Ozaaminowag awiyawag kaa wiiji igowat kiiganonawat oweti anint kaagii shapwiiyat. Animitowin o’owe kaye kitaa kechinaawentan shigo kii tepweseg. Kiishpin niineta kii inenetaman, ishi kanoosh tepwe enimat kiiwiijiiwagan maagisha kaye kitawema. Apiji kichi pakan kitaa inentam awiya kaa shawenimik wiijiwat.

» Magoshkaji ayawin, Naningishkawin, Kiiwashkwengoshiwin

Ono nakwetamowinan, epii chi segentaagokin, miigo iwe chi tootaang giigichi kooshkoseng. Ini wiiyawin ishisewinan aya iin ini kiiti nentamawinan nanakwetaang kasegiziwin kaa ishisewin. Apichi kichi apiitentagot chi kishkitowin chi tazhintaman kigii washkwegoshiwinan shigo kezegisiwinan, onowe igo megooshkaachishkagowin kipi maatiziiwining. Kanwentaman mazina igan ke ishi ozhipi aman kitanamanji owinan, kipawajiganan, shigo kitojanimentamawinan kitaa wiiji igonan chini maamiino ayayan.

Ono nakwetamowinan, epii chi segentaagokin, miigo iwe chi tootaang giigichi kooshkoseng. Ini wiiyawin ishisewinan aya iin ini kiiti nentamawinan nanakwetaang kasegiziwin kaa ishisewin. Apichi kichi apiitentagot chi kishkitowin chi tazhintaman kigii washkwegoshiwinan shigo kezegisiwinan, onowe igo megooshkaachishkagowin kipi maatiziiwining. Kanwentaman mazina igan ke ishi ozhipi aman kitanamanji owinan, kipawajiganan, shigo kitojanimentamawinan kitaa wiiji igonan chini maamiino ayayan.

» Kii onjanimenimint awe kaagii tootak

Anint kaagii totawintwa/kaa shapwiiyat ikitowag ojaanimenimawat ini kaagii totaagowat kiishpin mamishimawat maagsiha kaye tibaakonint. Pakaan minawa anint ojaanimentamowat kaagii totaagowat akoziitog maagisha kaye manamanji ogwen shigo chi wiiji intiban otinentamawinaning apiich wiin chi kibo ontiban. Awiyawi inaaning iwe kii onjaanimenimintwa pekaniziwat, mayawaaj igo igitinog kaa maashigapawiyat, kawii maashichigeyat shigo pekaki ayasigwa. Anint ono entinowinan maagisha kaa onjisegin ogowe kaa shapwiiyat kagwe kikentamowat kaa ishisenig, kiishpin igo naway kaa wiiji wawagwen iko. Ono entanowinan maagishansa kaye kii onjisewan igi kaa shapwiiyat anamenintizowag kaagii onji tootaawintwa. Kiishpin kaagii shapwiiyat kopaatenimawat ini kaatootaagowat, maagisha kaye omikanawa sanagatinik chi wabata iweyat eshi nishkaatiziwat shigo agaajisewag owe kaagii ishi kagwatagiseyat.

Owe kiikwaashkonitawintwa kaawiin wiinawa kaa onji ishiseyat. Mii eta awe kaagii tootaaang iwe opapaamiziwin kaa kii isisenig. Kiin kinentagoz chi inentaman shigo chi wapanta iwewin nishkatiziwin. Apichi kichi apiitentagot chi inenimat kaagii tootaak wiin iwe otishichigewin. Kitaa ayanan kwiinawi inamanji onan – kitasagi’a/shawenima kaagii tootaak eshi aya awiwin shigo kiiyabi kizhingentan kaatootaak a’awiya kiin. Kaanji epinitizowin azaam wiiba “onii kanat” kaagii tootaak maagisha kaye kitasitis chi onitowin enentaman ini kinishkatiziiwinan shigo epiichigitaazowin. Mamishitaagoziwin kii kwaashkonitaagowin maagisha kaye peshigonong keshi onapatamaban chi kwegsitowin kinishkatiziwin kechina ketotaman. Mamishimint maagisha kaye eta inaake kaagii tootaak taa ishi nanantawe igaazo.

Kichi apitentaagot chi kikentaman ono ishpiming nakwetamawinan injita ishise shigo nomag eta ini ishi nakwetaam ono maaji ishisewinan. Owe segiziwin shigo kowekwentaziwin tani pagijise eni ishiseg, otaash kagwansegentamowin ogo onishkweton nomag eshi pimatiziwin. Anint nakwetamawinan maagisha otaa kanji epinanawa awiyawag, aniintigo maagisha kaye kegowan katagosegin ima kaa tootaagowin, megwa anint nakwetamawan maagisha ishinakokin chipi onjipitegin “kaa onji oshaashwashkwag”.

Mijimentan aniin igo epiichi sanagak kiin awe kaa pamamitood iwe kaatootaagowin, kaawiin inentaagosinoon “chini kiiwanaji ayayan” maagisha kaye ani “maashi ayamagat kitinentamowin”. Iwe animinomaji owining maagisha keget kiwiiji igoon chini mashkawi ayawin, eshi wabanteg, shigo kina iiwinan kaa ayasiwan wiikaa (maagisha kaye kaakikentaziwan kii ayawin) iko.

Tatazhintaman iwe kaagii tootaagowin kaga wiiji igon chi mino ayawin, maagisha kaye tatago kichi sanagat chi ishichigeyan. Kegetigo, ishise iwe chi nonte tazhintaziwan shigo ishisewinan kemaakaye kiga mamikomigonan kagii tootaagowin. Kiin maagisha kaye kita inentam chi atawentaman chi “mamajitowin kipimatiziwin” shigo “maano otanang iwe otanang”. Injita itago ishise animamiino ayang shigo maagisha go anama egiishikoon maagisha kaye gokiisis tashise. Kaganonat awiya kenisototaak shigo kechinaawing – wenenigo kiwiijiiwagan, kitawema, pishigwaji katotawintwa igamik kaa anokiit magiisha kaye kagagiikwet – mii iwe mayawaj nanantawe owin.

Back to Top