Enter any Slogan or Link here.

Kiishpin mamizhitaagoziyan

Kiishpin mamizhitaagoziyan, no onowe chi kikentaman:

1. Kaanosh kaatokoniweyat.

Kiishpin antowentaman chi mamizhitagoziwin, kita kaanonaag katakoniweyat ayayan kaagii tazhii ishiseg. Kiishpin kechina osiwan wewinen takonenini keganonat, pesho ima kaa ayayat nitam kanoosh shigo mii igi kewiiji ikwa.

Apii kaaganonatwa takoneniniwag, maagisha kitaa kanona kaanakwetang maagisha kaye takonewinini. Aniin igo iwe, kiga kagwejimigo eshinikazowin shigo ke ishi kaajiji igowin shigo aniin inaake kaa tootaagowin, taapishko aniin iyapii kaagii ishiseg. Kiishpin nitam kanakwetaang kanonaat, takonewinini kiga piganonig nagaj igo.

2. Kiigaganonat takonewinini.

Awe takonewinini kiga kagwejimig antanowiniwin taapishko apii kanitaawigiwin, eshitawayan shigo kigiigitoo piyapikons. Awe takonewinini kiga kagwejimik kaye aniininti kaagee taazhii ishiseg. Kiishpin kichi nomaye kaa ishiseg, kiga kagwenimik kiishpin antawentaman meshkikiiwini chi wabamik shigo kiga wiiji ig wii wabamat meshkikiiket. Kiishpin antawentaziwan chi wabamik meshkikiket kaamemooch kita ishasii.

3. Miigiyeng mooshkinepi igewin.

Awe takone inini kage inig chi mooshkinepi igeyan. Awe takone inini kiga kagwejimik chi mooshinebii igewin iweti ayawat igi takonewiniyag shigo tatago paswewesichigaate. Aya’ii iwe enji paswewesichigaateg iwe takonewininag wii kechina owag kaagii ishiseg igo kaa ikitowin shigo ogonen igi katakoniweya kaa kagwejimikwa. Mii ima kaye naake igi takoneniniwag weweni wenji pisintawikwa. Kaawiin memooch kita miigiyesii mazina igan kiishpin inaake noonte ishichigesiwan, maagisha sago kaye meshkotentaman inaake chi ishichigeyan.

4. Kiishpin ozhitosiwan mamizhitaagozii mazina igan.

Kiishpin onapantaman chi oshitosiwan mazina igan, awe takonewini kigabi anto kikenimik kiiyabi apiting pi anto kikenimik kiishpin kii meshkotentaman. Kiishpin kiiyabi nonte ishichigesiwan chi ozhipi igewin, kiiyabi ima taa ate iwe kimamishitaagoziwin ayayat igi takonewinag, shige taashwinigo taa kiba igate. Kaawiin wiinigo chi inentaagook taapishko kii tepwetawisinok igi takone ininiwag, aya’ii etago inentaagot kaawiin apichi kego wiintamaagewin chini piminizha amowat eshi antone igewat. Pisanigo apii kita ashekiiwe ayawat igi takonewininag chi otipajimotawatwa kaa ishiseg kiishpin inentaman asha kitoozhi.

5. Ozhiitawin wii ozhipii aman mazina igan.

Kiishpin antowentaman chi oshitowin mazina igan, kiga igo chi ishayan takone inini igamigong. Iwe ekitowin taa oshipi igate, maagish kaye kanontagok maagisha kaa mazinateseg. Igigo takonewininag eshi pimitageyat maagisha kaye nawaj ikwe kita kaganona. Gooting ishise injitago pakan minawa ani kiishigak ozaam kanawiya tokane ikwe anokiisii na itaa. Aniinigo inaake, kiin igo eshi antowentaman.

6. Kii ozhitoong takone ininii mazina igan.

Megwa ozhitowin imazina igan wiiji watwa takone ininiwag, kiga kaganonig awe takone inini kaagii ishiseg. awe takonewinini maagishs kita kagwejimig kegowan taapishko:

  • Aniin kaa ishiseg wiiba kii gishigak
  • chigii onji wiijiiwat maagisha kaa onji megwa aat awe kaa anamentagozit chipwa ishiseg
  • aniin kaa ishichigeyan kii ishkwa ishiseg
  • ogonen kaa kagishkaman
  • aniininti kaa tazhii ishseg
  • kiishpin kiiyabi ima awiya chi kii ayat
  • aniin kaa ikitoong megwa kii taazhi ishiseg

kakina owe wiintamagewin taa wiijitomagat takoneniniwag chi nisototamowat kaa ishisenig shigo otinawabatanawa kiiyabi ayagwenan anint chi kikenjigateg kegetigo chi kii ishiseg chi maawantonigaategin.

kishpin kiiyabi ima awiya kaa ayawagwen, igi takone ininiwag oga nonte kanonawaa.

Kiishpin nomaye iwe kaagii ishiseg, igi takone ininiwag maagisha kaye kiga kagwejimigoog kigi kiishkiganan chi gojichigategin. Kemagaye kitaa kagwejimigoog kitaapishimonan chi maajitowat kiishpin mii ima kaagii tazhi kwaashkonitagowin.

7. Kiishpin kii otisigowin nanantawe owin.

Kiishpin kii otisigowin nanantawe owin, igi takone ininiwag kita kaganonigog onji owe kwaashkonitaagewin kechina owini shigo kaye nanantawe owin pagitinawini mazina igan. Awe nenantawe iniwewit (mishkikii inini maagisha mishkikii ikwe) kiga tazhintamaag ke ishichigeyan apii wabamatwa. Kaawiin memooch kiga ishichigesii iwe kaaskonitagowining ishichigewini, iwe taash kechina owin maagisha kaa ontinigateg ima kwaashkonitagewining tawiijitomagat ima nanantone igewining.

Kiishpin otisigowin nanantawe owewin, awe takonewinini kiga kagwejimig chi ozhipii otizowin onji owe nanantawe owin pagijiiwin mazina igan. aya’ii iwe mazina igan chi pagitininting ini nanantawe iwenag chi miinawat takone ininiwa’ ono oshibii iganan kaagii oshichigategin kaa tagosegin etaa apii kiishiginoon ima eshisingin mazina iganing.

8. Kaa ishkwa tibaajimowin.

Kaa ishkwa miigiwewin tibaajimo mazina igan, igi takone ininiwag kiiyabi taa antone igewag. Nomag igo maagisha iwe taa taazhise. Taa inentagot chi kanonintwa ogo anint kaa wabangeyat maagish wawabanatamowat anint kechina owinan kaa mamozhiginigaategin ogo takone ininiwag taapishko kigitopiiyapigons kaa apatak maagisha nanantawe onan wezhipi igategin.

9. Tibaakonint awe kaagii ishichiget.

Chipwa awiya kego chi inaakonint, ogo takone ininiwag onantawentanawa “keget chi kii ishisenig” awiyawag chigii maashichigeyat. Kiishpin ogo takone ininiwag ayawat kechina owin kiin pimabamiziwin, kiga wiintamagog awe kaagii maashichiget taa otaapina. Kiga kaganonigog igi takone ininiwag shigo owe wenji inentamowat.

10. Kii pagitinint awe kaa maashichiget.

Apii kaa otapinint, igi takone ininiwag oga anto kikentanawa kiishpin chi koowekoseg pagitint awe kaa maashichiget tago maagisha kaye kaawiin onji awinan. Onji awinan ima tagosinon chi natamagowin shigo kaye ayawat shigo kaye chi kechina oong awe kaa maashichiget chi pii ishat tibaakonint. Kiishpin awe kaa maashichiget pagitinaasiwint, taa ishawag oweti eshi tibaa igeng tibaakonige igamigong. Mii iyapii awe kechi tibaakoniget owawanentan kiishpin iitok chi inentaang awe kaa anamentaagozit chi pagitinintipan. Kiishpin awe kechitibaakoniget inentazig chipagitinint, awe kaa anamentagozit injitago chi ishat pagitinaniwin eshi nanotaang. Kaa ishat pagitinaaning nanontamowin, awe nenamatabit naanontawawining otayan ikitowin chipagitinintiban awe kaa maashiciget, kaawiin wiin awe kego otinaakonasiin kaa anamentagozinit inaake tebimawini maagisha kaye kii maashichigesig ono kaa inaakonint.

Kiishpin awe kaagii ishichiget otapinint shigo ani shaposhkang iwe tibaakonigewining, kiga ayan ayapii chi megwashkawatwa takone ininiwag. Kiga wawiintamaagog iniwe inakonaawinan shigo kaye onji itiwinan kaa achigatenig awe kaa maashichiget. Awe kaa anamentagozit otaa kanonan tibaakonige ininiwan chi anto kikentamagot aniin inaake ke anii ishi mamajitaat. Awe kaa anamentagozit awiya pisanigo taa ikito kii tepimint ono maashichigewinan kaa ontaakonintwa, taa ikitowag nitepimigo “nawaj engaasininig” otinaakonigowinan, maagisha kaye otaa miigatanawan ini enaakonintwa shigo oshisitowat pisanigo chi tibaakonintwa. Kiishpin iwe achigaateg chi tibaakoniting, kiin kaatotawint, kiga piminigo mazina iganan injitago chi ishayan tibaakonigegamigong mii ekitoong antomaawini, kiishpin miinigowin iwe antomaawini, kiga wiintamagon apii eshi kiishigak, entasotiba iganeyag shigo aniininti eshi antawentagoziwin chi ishayan tibakonige igamigong. Anint ogo awiyawag taa kanonawag kiishpin kaa wabangewagwen weninigo ini (kaa anamenimint) maagisha kitatipaakoniyet (tibaakonigewinini) kaye taa antowentaagoziwag iweti tibaakonige igamigong. Kiishpin pi antooshkagowin, shigo ishasiwan memooch kagwetesiwan, awe tebaakoniget maagisha otaa kagweten otapiniwe mazina igan ono kichi tibaakonigewinaanan. Kiishpin awe kichi tibaakonigewinaan atoot iwe mazina igan, kitaa otaapinigog takone ininiwag ozaam kaawiin kigii ishasii iweti tibaakonige igamigong kaagii ishi antomigowin – pooshke kiishpin kiin awe kaa maazhi totawint shigo kaangego kiin kitizhi anamentaagozisii. Kichi apiitentagot kiishpin miinigowin owe antomawanii mazina igan, kiin chikanonat wa awe kaatotawint wiijitwawini ishchigewin enokiit, maagisha kaye awe tepaakoniyet onji kiin – ozamigo kiishpin ayayan wentami igowin kaa onji kishtosiwan chi ishayan iweti kibaakonige igamigong. Kiishpin kechina osiwan wenen keganonat, kanosh takone ininiwag, tibaakonigewini pemiitaang maagisha awe takone inini shigo kiga wiiji igog chi mikaman kanonawini kikentamowin ima tibaakonigewininiwing. Owe tepaakoniyet otozhipi ige igamig chi pimibisini igowin (kiishpin pesho ima ayasinog iwe tibaakonige wigamig).

11. Wiijitwagewin shigo wiisokotaatiwin.

Ogo takoneniniwag kitaa kagwejimigog kiishpin kiiyaabi chi antowentaman gooji chi onji wiiji igowin. Owe oma tatago aya kegowan taapishko katotawint Kawabanget Wiijitwawin Inaabi inikewin kaa wiiji iwat kaa maashitotawimint ima tibaakoniting. Ayawan kiiyaabi kaataasiwiiji igong onowe kaye ezhi a’enataang mino awawin siitonitiwin maagisha kiga kiikimigong. Kiina ono kita mikanan oma ishi magopijigweyan

Back to Top