Enter any Slogan or Link here.

Kikentan eshimiinigowizing & antowapantan wiiji igowiziwin tibaakonigewin

Kishpin kiin awe kaagii tootaagowin kii kwaashkonitating shigo kaye kiimamishtagoziyan, kechinaa kiga isha tibaakonige igamigoong. Taa sanagat igo shigo kay kiiwashkwe wentaagoot. Maagisha kaye nibiyo kita ayaanan kagwete winan oma tibaakonigewinong shigo ogonen eshi tanenimigowin.

Kaatootaawint Ogimawin Eshimiinigowizit

 • Kaatootaawintwa weweni taa ishi totawawag, inigawenimawin shigo kichi inenimawiziwin onji otaya awini shigo kaye opeshigowini ogoweti tibaakonigewining nematapiyat.
 • Kaatootawintwa otaaa otisigonawa tibajimowin ono anokiiwinan ayaagin kaatotawintwa shigo kaye eni ishiseg owe antooshigewin shigo kaye tibaakonigewini.

Eshi naagook owe Tibaakonigewini Ishichigewin

 • Ono tibaakonawinan kiikwaashkonitageng sanagatoon, kinoonawinoon shigo wawawenentaagotoon.
 • Kaa tibaakonigewat igo onjita chi taashikamowat niibiyo kegowan, tago kaye kaatootaawint chimino ayayat; antawentaagot kaye chi kaanonint kanagachitoot mamishichigewinan, nana isitoot kaye tatibaajimowini kaa abatakin, kii kibonanintwa kaye kaa ozhipii igeyat shigo kaye chi ishisegiban ogo tibaajimowininaag.
 • Kanotamage ikan maagisha taa ishichige chi antawentaang chi kagakwejimat in kaatootaawimint omishkiike mazina iganan shigo kaye onanantawe onan maagisha kaye taagagwete chi kagagwejimat in kaatootawimint oweti otanaang pishigwajiwani.

Eshi pasikagowat owe tibaakonigewini ogo kwaashkonitagewini kaagii tootaawintwa

 • Kagi ini ayenentamawinan petaagoshkagoong kechi kikentaakokin ono tibaakonitiwinan, kiigagwe piminisha igategin ono tibaakonigewinan gooting inentaagot chi kiishkitotsig awe kaa maashitotawint.
 • Kaagii kwaashkonitawintwa mooshag maasha manji owag minik igo entazhiseg owe tibaakonitiwin, shigo maagisha otaa antowentanawa niibiyo chi ishi wiisokawintwa, kagiikwewini shigo nanantawe owini.
 • Tibaakonigewini, wabamint awe tebaakonint shigo/maagisha anji tatazhinjigaategin kaagii ayesiseg kaagii tootaagowin maagisha otaa mamikomigonan kaamanentaagokin mamikwentaang awe kaagii tootaawint.
 • Owe chi ishisegiban chi taazhinjigaatenig okaatoowiniwa kaa kiipi ayenakamigiziwat shigo chi metinigowizipan ono kaagii pishi papishigwajitwawat taa inentamoog nikwaashkonitaago minawa.

Tetipaajimawini wiiji iwewinan ayawan ke abajitowat kaagii tootaawintwa kii kwaashkonitaating

Kichi tibaakonige oshipii igan ishisinoon nibiyo tibaajimawini wiijitowinana atewan ke antotamagengiban awe tibaakonigewin maagisha kaagii tootaawint. Oma tagosinoon:

 • Mazinatesichigan/kibiiga iganan chi wabamasig kaagii tootawint ini kaagii tootaagot megwa kaagiigitot awe kaagii totawint.
 • Kaa siichoshkageyat ima peshi chi namatapiyat megwa kaagiigitot awe kaagii totawint.
 • Ozhipi igewin onji itiwini kepishkaang chi oshipii igaatesininog owiizowin awe kaagii totawint.
 • Chi pagitinasiwintwa awiyawag chi pintigeyat ima entaashi tibaakoniting.
 • Onagimint kaa kanotamaget kishpin wiinigo awe kaa tibaakonint kaanotamaazot.

Kanonawin kaatotawint/kaa wabanjiget wiiji awining

Owe kaatotawint/kaa wabanjiget wiiji awining miigiwewag igi Kichi Wegimawatizit kichi Tibaakonigewini miziwe igo oma entazhi tibaakoniting Ontario. Chimikaman iwe ozhipi ige igamig, oma ishi magonigen »

With the helpTaago wiiji ikwa ogo kaatootawint/kawapanget wiijitowini kiga wiiji igowis ke antowentaman entawentaman aniin igo inaake tibaakonitiwin shigo kaye eshi antawentaman. Iwe wiiiji itiwin kitaa wiiji igoog apiigo takone ininiwag kaa otaapinawat shigo kiiyabi pama kaa ishkwe tibaakonitig.

Owe kaatootawint/kawapanget wiijitowini (V/WAP) miigiwewag onoon pisisikentaagoziwinan owe kaatootawiwint shigo kawabanjigenit:

 • Otatipatontanawa owe tibaakonigewini eshiseg
 • Tibaakonigewini – mayawaj otatipatontanawa
 • Inentamowining wiisokotatiwin, tago kiimashiseg kigipishkikaateg, wiisokotaatiwin & wawiitamaatiwin
 • entawentakokin anto kikentagoton shigo mayawaj anookiiwinan ima ayawiwin wiijitowinans
 • Tatazhijigaategin mino aya awinan shigo anookiiwinan chi nistotamawisegin mino ayawin enaakonigeng
 • Chi kaganonintwa kaa tibaakonigeyat shigo takoniyawat onji kaagii tootawint ke apijitoot shigo inentang
 • Tibaakonigewin ozhiitawini shigo kagweji awazowin
 • Ketishi mino paapii oot chibwa wawiintamaget
 • Wiintamagewin ono katootawint kaa ishiset ogiigitowinan, tibaakonanan wiisagishnowin tibaa igewin okobiwin shigo onoweti wiisokotaating inanokiiwini ayaagin kaatootawintwa owe maashichigewin (taapishko, kaatootaawint wiisokawawin ekwaag, pagitako awin okobiwin oma Canada)
 • Tibaakona wiijiwawining ogo shagoziiwinag awiya eyasig chi mino wiisokawasig awiya maagisha kaye anikoowini kaangego
 • Wiitanokiiwin ono ayawaning anokiiwinan
Back to Top