Enter any Slogan or Link here.

Mamikawisewinan

Mamikawisewinan ono kaminjimentaang kaa pii ishi kagwansagentaman maagisha ka inentaman ‘nasabitowin’ kaagii ishiseg. Kiiwabantanan enentaman maagisha kaye kinontanan, eshi manjigeyan, wiiyob eshiseg, shigo enemanji owin.
Gooting, kaango keget chi mamikwntaman chi wabandaman maagishs kaye chi nontaman. Kita magooshkatenam, kita segiz, kigwiinawitotam kitinentam.

Kii mamikwentamoseng, tapiishko minawa iwe kii taashi ishiseg inentaagot. Iniwe inentagok shigo wiiyobing eshiseg soongaton shigo kaye segentaagoton. Taa sanagat chiminjimentaang chigechina owin ono kaa inentamoseyan kaawiin iwe ishisesinon megwa shigo kaye mamaashkawentan. Gooting awiyawag ani inentamog kii kiiwanatiziwat shigo kaye kotaajiwag chi wiintamawawat aawiyan eshiseyat. Taa inentagot taapishko kaawiin kiin kipimi wiyotoosiin shigo kinoji igonan ini inentamawinan shigo inentamosewinan.

Maagisha kaye kaawiin kita ani papiskentamaasiig awiyawag, gojigonan shigo kegonan kaa inentaman kaa mamikomigowin. Gooting mamikowisewinan ishisewan kiinotaman kego inweg maagisha nagamon ima pisinjiganing. Taa ishise kaye iwe nontamwat awiya maagisha kaye wabamat kaa ishinagozit awiya kaagii totaak. Taa ishise kaye iwe megwa tazhi ishichigeyan maashiga kaye kiishpin iwe peshigonong ishiseg kwiina wii inentaman taapishko kiigiikanting maagisha kaye wiijiwatwa kaa tipenjikekaazowat. Mamikawisewinan taa onjisewan kego kii piijimanjigateg maagisha kaye kaa ishinaman megwa kiitotaagowin. Gooting maamikwewisewinan waawiiba taa ishisewan otinong kaa ishi kichi apiitentagok taabishko apii kaagii ishiseg maagisha kaye apii tebaakoniting.

Injitago iwe ishise kiimamikowiseng. Miigo iwe eshisewat awiyawag kaagii kichi segesewat pakan aya iing eshi aya awing.

Ogonen wiijitomagak?

 1. Wiintamazon kii ayawin owe mamikawisewin. Mamikawisewinan igo taatagosewan ima “eshi nakwetaang ono chi gii ishisesinog kaagii ishiseg.”
 2. Mamikawantizon mii asha kii ishkwaseg kagwansag. Kaa a’enamaji oseyan iniwe mamikowinan otanang asha. Kaagii ishiseg asha iwiti otanaang shigo kigii shapwii. Mitaash asha mino ayawin chi pagitinaman kisegiziwin, kinishkatiziwin, kaagiitiziwin maagisha/shigo segiziwin.
 3. Maashkawigaabowin. Pooshke kaye kwakwaashkoniyan chi mamikomantizowin kitayanan ozitan shigo chi majiipa iwewin kiishpin. (Megwa kiitotagowin kigii panawiton chim maajipa iwewin.)
 4. Pabagitanamon. Kiigichi segiziyang kiga kwiinawi inanamomin. Inaashke itaash, kiwiiyobinan taa nishonatamagiziimagat ozaam kaawiin kego pagitinamowin. Maneziyang pagitanamowin taa pakitese iwe oshtigwan, mamanjigose, apwese, wii onentam, naningisem shigo kiiwashkwewabantam. Kiishpin weweni pabagitanamawiing shigo enigok, niibiyo kaa segimanji owiing taa niisise. Kiishpin antowin kiininj ogoji misat, kiga kikentan mamajiseg kininj kii okonaamowin shigo kii pagitinamowin.
 5. Ani kikentan owe megwa ayawin. Ani mamajii abajiton iniwe kigikentamawinan. Ayenabin shigo wabantan eshi pepakan eshinagok ima piintig, eshi ayawenagokin kegoon ima pesho, awiyawag ima eyawat, kegowan sago. Pizintan kegowan kaa nontaman, kipagitanamowin, otabanan, kaa pimaanimak, awiyawag kaa kiigitowat, animoshag kaa migiyat kegowan sago. Kikentan iw kiwiiyob shigo ogonen samishkaagowin – kigishkiganan, kininjiin/kinikan, tesabiwin maagishs iwe michisag kaa siitonigowin.
 6. Kechina itizon. Mamikawantizon iwe kaawiin kiiyabi kiniinamizisii. Minjimentan iwe pisan igo kita saga am/animaja kiishpin shigo kaawiin gotino inake enamanjitowin kaa ishiseg otanang kaamemooch chi tetetipewagentizowin. Injitago chi kikentaman pisanigo onishin chi piamanjitowin kaagii pii ishiseyan shigo chi pagitinaman.
 7. Antowabantan ke ishi mino ayayan. Gooting megwa pima mamikoseyan, kinonishin aniiniti kaa onji majitayan shigo aniiniti awiyakaaning wenji majiseg. Kiishkiigapinitizon wabowaning, minjiminan apikweshimon maagisha otaminagan, ogoweshimon maagisha kaye kita mikan inake ke ishi miinomanji owin chi natamagowiziwin.
 8. Antowabantan wiisokagowiziwin. Eshinaagok igo eshiyebiziyan, maagihsha kaye kita antowentan chi nishikewi ayayan maagisha kaye kinantawenima awiya ima pesho. Aniinigo inake, kichi apiitentagot ogo awiyawag pesho jitato otaa kikentanawa kego kii mamikawiseng chi wiiji ikwa igo megwa kapimishkaagowin, taapishko chi pagitinikwa chi nishkwi ayayan maagisha chi wiijikwa, chi kaagiigitong maagisha chi pizaang.
 9. Pisanigo weweni. Gooting mamikosewinan gichi soongaton. Pisanigo minik kaa taazhikeyan chini mino ayayan owe kaagii ishiseyan epiichi ako ayamagak. Kego tanenintizoken chi michi ashe kiiye kwaashkoniwin iko shemaag. Shiibaangoshin, kiziibiigiin maagisha kaye kishkwawaji ayayaan. Minochige itizon shigo kaye mino tootaazon. Anto kikentan anweshini inan shigo abajiton mooshaag.
 10. Enootan kaagii ishiseyan. Tetepenintizon owe kaagii pimi ishi kagwansagiseyan. Nanakwentan kiiwiiiyob eshi antawentamomagak ke ishi kikentamomagak ono enamnji oong kaagii ishiseg. Miigataman ono inentamawinan shigo kooshkwentamawinan nawaj kaa ishiseg kita sanagi igon.
 11. Weweni paabi oon. Nomag igo chipwa miino ayayang kaagii ishiseng. Injitago nomag tazhise chini kikentaman inake ke ani ishi kanawenintizowin. Mino anweshinin. Mino wiisinin. Kagwejiin kaye taapishko kii papambatoong shigo kii pabaamoseng. Kego abajitoken minikwewin maagisha keye maaji mishkikiwan. Paangi eta minikwen paganabo.
 12. Mikaw kaa nitagagiikwet. Pisanigo inenintizon chi najiba ayantwa kaa nagajitowat kii wiiji iting. Anotone aw nenantawa iwe atizit kaa nisitotang inake eshi nanantawe iting kiichi kotamigi ogong. Awe kaagagiikwet kakina amage, wiisokaazo, kitibabimig ke ani ishi nanantawishkayan. Kaawiin kiineta kita tootaazii…miinawa wiika.
 13. Tagwiin itinong kaa wiiji itizowat. Kaganonatwa awiyawag ono anamaji owin kiwiiji igon chi pagijiseg mashetamowin. Ogowet anint kashapwiiyat chikenimawiziwag megwa pimi ayang eshi mino ayang. Wawiitamageyan kitibajomowin kewiinawa owiiji igonawa. Mikaman kaa inamanji owin kewiinanawa iwe inamanji owag kitishi mamikwentan kaawiin kipeshigosii.
 14. Kikekentan kaawiin kigiiwashkwesii – kitani mamiino aya!

Adapted from “Flashbacks” pesatation by Laurie Ann Chutis, M.S.W., L.C.S.W.

Back to Top