Enter any Slogan or Link here.

Niin kiwiijiwagan /Kitawema / Kaganawenimik.

Niin kiwiijiwagan / Kitawema / Kaganawenimik

Kiishpin kiin maagisha kaye pakan awiya, pisanigo kanosh ogon 911. Kichi apiitentagot chi minjimentaang owe wenen igo taa ishise owe kii kwaashkonitating – entinowing, wentakiing, anami awin, wiitikenikeng, eshi tootaang maagisha entinowit eshi ayawing kaawiin owiiji igosiin awiya chi poni intiban.

Awe wiijiiwagan maagisha otawema ono kaagii tootaawimint, kichi apiitentagot chi kikentama itizowing awe kashawenimat enentamogwen. Onji kichi apiitentagok owe chi kikentaang kakina awiya pakan inentam, wiinawago pepakan otishi wabantanawa. Kisagi agan onangtawentan chi wiisokawint shigo chi wiiji int. Kaawiin igo kita nisototaziin eshi ayawentamowat, kegiin itaash nenibiyo kego inake kita enamanjitowiz ozaam kigishkose, kinishkatiz, kisegis maagisha kimanentam. Kici inentagot chimamikomat awe kashawenimat owe kaagii ishiseyat kaawiin wiinawa iwe kaagii onji ishisewat, shigo kaye kigani wiiji ag chini kaashposhkamowat iwe.

Ota antowentanawa maagisha chi tebinamowat anokiiwinanan taapishko oshtigwaning nanantowe oni, wiiyob nanantowe oni, shigo chi wiiji intwa chi nistootaamowat owe kichi tibaakonigewin. Maagisha kaye kita antowenimigog chi wiiji atwa oshitowat maagisha kanawentamowat ketashi mino ayawat (niish wiiyob shigo oshtigwan) chi anokii tamowat ke ani ishi mino ayawat.

Kichi apiitentagot ogo kashapwiiyat owe kwaashkonitaatiwin wiiniwa chi onabatamowat aniin inake eshi atawentamowat kaashposhkamowat – onantawentanawana chi ishawat akozii igamigong chi wabamawat ini meshkikii atizinit, onantawentanawana chi mamishitaagoziwat kego sago, iniwe kichi inentagoton ke ishichikeng. Maagisha keye kita kechinawentam aniin ke ishichigewapan. Pagitin igo pisan kaa saagi atws waa ishichigeyat, mitaash igo inentan enentamowat. Kiishpin kaa saagi at abinonjiwit, shigo kiin oniigi igoon maagisha kanagaji at jitago kiin kego chi ishichigeyan. Kichi apiitentaagot eshi niishiyeg chi nistotameg onowe nomaye kwaashkonitatiwinan, ajina eta ima ayamagat wiiyawing owe kecinaa owin, ima kaye ogikishkiganing. Ishaang aakoziiwigamigong maagisha kaye maashkikiiwigamigong taa ishise chi wiintamagoweg owe kaa abataak kii kwaashkonitaagong maagisha/shigo taa kiihichigaate. Inaashke itaash ono kechina onan ayawan kiishpin inentang awe kaagii tootawint pisanigo wii ani ishi itoot kaagii totawint kichi tibaakonige igamigong. Apii kaa onising kechina owin, kaawiin pi ashegiiwesinon.

Kaa kiishkwatonitawintwa gooting niinamisiyog ono kegowan taapish; chini kichi manentamowat (PTSD), anojigo kego kaa abajitowat(maagisha chini ozaamikamowat nawaj kiiyaabi), kichi manentamawin, kichi naniizaani ayawinawin, shigo kii nisitisong.

Kaa kiishkwatonitawintwa gooting niinamisiyog ono kegowan taapish; chini kichi manentamowat (PTSD), anojigo kego kaa abajitowat(maagisha chini ozaamikamowat nawaj kiiyaabi), kichi manentamawin, kichi naniizaani ayawinawin, shigo kii nisitisong.
Onishishinoon otinong ayagin tibishko piyabikosing kaa abatakin chi wiiji intaban away kaagii totawint pooshke sago kegiin eshi owiiji waganiwin maagisha kaye enawemat kita wiiji igonan. Kiiyabi kekino inan oma ayawan oma kewiichitomagakinbanan.

Owe tibajimowin kichi inentaagot chi nanagatawenjigateg shigo miinint awe kaa sagi int kaagii totawint:

»
Kiwiiyob kanawentan

Nibiyo ima onjise kii kwaashkonitating ke onji maazhi ayaang. Onjitago shemaag chi ishaang otinong katishi nanantawe int awiya wewenigo keget kego chi ishi maashii ayasiwan. Kinanantawe igo kiishpin kego kaa ishi maaki igo wanen, maagisha sago kaye ini kaa aashawe iting.

Read More

» Inentamowin kanawenintizowin

Pepepakan igo eyanentomosewag igiwe kaa shapwiyat eshi pepeshigowat igo. Apichi kichi kagwansakikamik iwe kii kwaashkonitaagoong shigo kaye aanjise enatiziyan. Kichi apiitentagoot chi mijimentaman kaawiin kigiiwashkwesii enentamoseyan; migo inake eshiseg kichi anojigo kii tootaagowin.

Read More

» Kikentan eshimiinigowizing & antowapantan wiiji igowiziwin tibaakonigewin

Kishpin kiin awe kaagii tootaagowin kii kwaashkonitating shigo kaye kiimamishtagoziyan, kechinaa kiga isha tibaakonige igamigoong. Taa sanagat igo shigo kay kiiwashkwe wentaagoot. Maagisha kaye nibiyo kita ayaanan kagwete winan oma tibaakonigewinong shigo ogonen eshi tanenimigowin.

» Kiishpin mamizhitaagoziyan

Kiishpin antowentaman chi mamizhitaagoziwin, kita gananog takonewinag ima kaagii tazhi ishiseg. Kiishpin kechna osiwan aniiniti ke ishi kiigitowin, kanosh ima kaa ayayan nitam kiga wiiji igog.

» Pishigwaji ayawini kiisagi iting otanang kaa ishiseg kikwaashkonitagowin

Apii kii ishkwa kwaashkonitating, niibiyo awiyawag omikanawa pishigwachigewin pakan otinentanawa. Kaawiin itaash winigo apane inaake ishi ayasiim, taa ojaanima ayam itaash shigo kitonishkwe igon chi chikentaman kii pishigwachi chigeng shigo kii minweninting.

» Mamikawisewinan

Mamikawisewinan ono kaminjimentaang kaa pii ishi kagwansagentaman maagisha ka inentaman ‘nasabitowin’ kaagii ishiseg. Kiiwabantanan enentaman maagisha kaye kinontanan, eshi manjigeyan, wiiyob eshiseg, shigo enemanji owin.
Gooting, kaango keget chi mamikwntaman chi wabandaman maagishs kaye chi nontaman. Kita magooshkatenam, kita segiz, kigwiinawitotam kitinentam.

» Anto wiiji igozin

Intayamin kichi nibiyo onotino wiiji igo wizinan ekweg owe aki, wiiji intwa entasabibonewat shigo ikwewag iniwag.

Back to Top