Enter any Slogan or Link here.

Pishigwaji ayawini kiisagi iting otanang kaa ishiseg kikwaashkonitagowin

Apii kii ishkwa kwaashkonitating, niibiyo awiyawag omikanawa pishigwachigewin pakan otinentanawa. Kaawiin itaash winigo apane inaake ishi ayasiim, taa ojaanima ayam itaash shigo kitonishkwe igon chi chikentaman kii pishigwachi chigeng shigo kii minweninting.

Kagishkaagowin pishigwatizii inamaji onan kaa ishkwa kwaashkonitaagowin kaawiin apiji iwe ishisesinon, shigo nisitowentaagot. Anint kaa ishichigeyat iwe pishigwaj pakan inentagot apiich chipwa totawintwa. Anint awiyawag maagish otishi nakwetanawa chi pisiskentaazigwa pishigwajichigewin shigo ogaatonawa opishigwatiziiniwawin. Anint maagisha omikanawa kaawiin kiiyaabi ochikentazinawa kegogo pishigwajichigewin kaagii ishi chikentamowat igo. Anint anjigo ishichigewag chipwa inaake kaagii ishiseyat maagisha kaye wewiib wii ishichigewag ozaam inentamog mii eta inaake awiyawag eshi antawenimigowat chi ishichigeyat. Taa sanagat ogo awiyawag chi nisototamowapan aniin wini inaake enji ishi nakwetomawat iwe ezhi ayawat shigo taa mayagentamog maagisha kaa gwii inentamog

Anii ishang oweti oshkiwinan pishigwajiwinan inentamowin shigo nakwetaagewinan

Kwashkonitagewin otaa ishi anijitonawa eshi wabantamowat awiya owe pishigwatiziwin nibiyo inaake. Niibiyo kashapwiiyat kaa kwaashkonitawintwa ikitowag pakaaning inamanji owat opiinje iwining. Awe awiya kaagii inentang owe pishigwaj kii onishishin shigo chikentaagok maagisha inentamoog kangego iwe maagisha kaye segiziwag inentang chi pishigwajinikeng kaa ishkwa kwaashkonitaagong. Pekish itaash, kiishpin awiya asha kaa ayat maani inentamawinan owe pishigwaj, taapishko “pishigwaj eta awiyawag onantawentanawa” maagisha “pishigwaj agajentagot maagisha kaye wiisagentagot” kaa kwaashkonitating taa soongichigemagatonan ini tepwewinan. Inaashketash, iwe nawaj ke onji sanagikiban igiwe kashapwiiyat taa inamanji owag “eyaawisigwa” kiiyabi apii tashinjigateg owe pishigwaj.

Kii ishkwaseg owe katotawint, taa sanagat chi miikiji iting ogonen nawaj akwentaagok pishigwatiziwin maagisha kaye ogoneshi iwe mino pishigwatiziwin. Apii awiya abajitot pishigwaj chi wiisagentamo ik, taa sanagat chi mikigateg kechina owin ise pishigwajichigewin taa chikentagot, minigowiziwin, tebinaani aya awing. Kaa ani ayashiseg shigo kechinawin pishigwaj ayawinan katotaman maagisha kaye awe wiijiwat kiijiwagan taa ani ishise kaa ishi igowing chi ishayan oshkiya iinan pishigwaj inentamawinan shigo nakwechigewinan. Kita aya kaye kotaamigoz chi majitowin iwe chi kwekisitowin kitnentamawinan goojitowin anint onowen:

» Kiin igo

Nanagatawentan iwe ekitong abajitowin kii tazhintaman wiiyowinan (kite iim shigo awiyawag) shigo pishigwajiwani. Anint mooshag kiigitowin ono tazhinjiganan kaa kotaanitaagoton maagish kaye kii pisotaagozing. Apane igo abijitowin iwe ishi kiigitowin otaa aweshimeton owe tepwewin iwe pishigwaj kotaaganet shigo aakwentagot. Anjitowinan maagisha onon:

  • Kiishpin kikentaziwan ikitwin kaa initaagokin iwe pishigwaj taa tepwem, saagi item, shawentagot, chikise maagisha kaye wewesh, onishishin pisan igo chi oshitowin ikitowinan.
  • Kiishpin onji nanagatawentaziwan ong apii nanantawe ini ishkwak oshkinawinan nanagatawentaman inaake in intasingin eshi pepakanak iwe wiiyawin shigo inaake keget eshi anokii magakin apiji kichi mamakaatentagot. Kita wawabantanan animito mazina iganan maagisha kaye ningotinowinan piiyaapikosing ozhipi iganan chi ontinaman tibajimowin. Iniwew kita miinigonan oshki tepentamawinan shigo kichi inenimawin kiinawintigo shigo eshi pishigwajiwiwang.

Mikan kiiyaabi ono eyayan megwa pishigwaj totamawinan shigo ogonen menentaman maagisha kaye shingentaman, antowentaman chi anjitowin maagisha kaye chi kanawentman nasaab. Ono eyawangin kigi anji igonatogenan ishke itaash iwe kaawiin inentagosinon chi maashi totagowin. Kikentan aniininti ayayan noongom shigo nanagatwentan anake eshi antowetaman chi inentaman maagisha kaye inaake ke inamanjitowin pishigwaj oweti eni a’eshiseg.

Tashintan kitinentamawinan owe mino ayawin pishigwajining shigo pishigwajing ogoweti anint taapishko kiwiijiwaganag, kiwiijiwagan, nenaatawe iwet, maagisha kaye wiisokotatewinag. Kaawiin igo apane kita ishi tepwetazii eshi mikaman kanontaman igiweti anint awiyawag otinentamawiniwa, kita wiiji igon itaash wiinigo mikaman eshi tepwetaman.

Kakina amazon onowe mino ayawin pishigwaj. Animiton mazina iganan, ishan kakina amakewinikang, maagish kaye kanosh kagagiikwet.

» Kii kaajita igeng maagisha kii oshki wiijinting:

 • Kiin tibentan onakonigewin owe minik entasotiba igan kewiijiwat awe awiya. Nanagatawentan ogonen wiiji igowin chi minomanji owin. Kechina oon entaso sagameg chitagosingin onowenan. Taapishko kita oshisiton chi wiijiwekwa awiya kaa saagi wiijiwatwa shigo chi ishichigeyeg kego eshi ozaminong. Nagatawentan chi ishayeg gooji megwa kigishigak maagisha kaye inaakonigen chi ishayeg awiyawag eshi ozaaminowat.
 • Kego iwe inamanji oken onjitago kiineta maagisha kaye ke ishi maashamanji owin tinong wiijiwat awiya apiji eta anotwentaman.
 • Tepwetan anentaman chi wiiji igowin anotwin teteminikon. Teteminikon maagisha taa tagosinoon aniinapii kepi kiiwewin, aniin minik ke ishi sasaminiting minweninting, kiishpin ayagin, chi pagitinaw; maagisha kaye chi abatakin majimishkikiwan shigo minikwewin. Kita migiwe anjitowinan chi wabanta iwewin chikentaman shigo taash kenawentaman ekooseg kiminomanji owin. Owe taapishko, kiishpin kawiijiwat ikitot chi ishichigeyeg kego kaa minwentaziwan, kita ikit pakan kego: “Kaawiin ninote minikwesiin shingobii abo, nawaj nintaminentan minikweyan paganabo
 • Kiishpin anotwentaziwan chi saminigowin kangego ishe ayasinon chi wiintamowat awe kiwiijiwagan. Kita wiintamawa pakan kego chi ishichigeyegiban (pabamagiyepishkigeg, asiniig akwantawanikog, pabamoseg, anto wiisinig, ishag kamazinateseg, kegosago.)
 • Nanagatawentan ono kaa ishi sasaminiting shigo onabantan ogonen iniwen ke nonte tibaajimowamban: kii onjiting, sasaginikeninting, kiishkinijiininting, inaake sago. Kikentama iw awi kiwiijiwagan. Apii pimi pishigwatiziyan, kagwejiton epiisikayan igo aniininti ke ishi minomanji owin. Nitam igo kiga mayagentam maagisha kiga mamikwentamose, ishisem igo iwe. Kichi wiikonaamon shigo mamikawantizon aniininti ayayan owaapii. Maagisha kitaa kanona kiwiijiiwagan onji owe chipwa minawa ishichigeyeg. Wiintamaw maagisha kaye chi kibichiyeg koojitoweg itaash pakan kego, maagisha kaye michi anweshinig.

Pishigwajisewinan maagisha shemaag ima taa ayawan kaa ishkwa ishiseg, maagisha kaye taa ani naagoton nagaj igo pemaa. Ono mitaaso wenji naagokin pishigwajisewinan kaa ishkwa kwaashkonitaagong tagosewan:

 1. Ponichigaate maagisha kochigaate pishiwgatiziiwini
 2. Ishi wabanjigaate pishigwatiziiwini injitago chi ishichigeng
 3. Ayawin maashimanji owinan taapishko kii nishkentaman, kagwasagentaman, maagisha tebimigowanen paangi
 4. kisanagi igon chi chikamanji owin maagisha kaye chi chikamanji owin
 5. Wasa kitaya kitinentam maagisha kaye kaawiin ima kitayasii megwa pishigwajichigeng
 6. Ayawin kagiipentamowin maagisha kaatotazing kii pishigwajichigeng antotaang
 7. Totaman ishipisanigo maagisha kaye wenizhisisinog pishigwajichigewin inentaman shigo eshinaman
 8. Ayawin sanagiseg chi oshisitowin maagisha kaye chi pimi itowin saagiwiijintiwin
 9. Ayawin opinjigaw maagisha kaye kaa sagijipiteg sasanagakin
 10. Ayawin opinjig wiisagentamowin maagisha kaye kii pintamanji ong sanagakin

Tepwe kiin eshe inentaman owe pishigwajinaning enamaji own taa kichi apiitentagot chi maajiii mamino ayayan. Apii eni kikentaman ogonen iwe eyawigowin shigo aniin eshi pisikagowin ima kipishigwatiziiwining, kemagaye kita wiiji igon chi ishi atowamban ima kita ayawining kaagii ishi kwaashkonitagowin shigo chini ishayan ima pishgwajiwing ke ani ishi maaminomanji owin.

Back to Top