Enter any Slogan or Link here.

Ogonesh i’iwe anojigo awiya kii kagwetotaak?

Kwaashkonitaagewin iwe anojigo kego awiya kigakwetootaak pooske ana inentaziwan.

Kwaashkonitaagewin i’iwe antowentaziwan awiya wawiinigishwet magisha kaye kagwe saaminik, magish kaye tootookinik.

Kwaashkonitaagewin iwe awiya kii kagwe kaagaanji ik anojigo chi tootaak, kimiigaanig anojigo chi ishi chigeyeg.

Kichi inaakonaawin igo iwe kwaashkonitaagewini.

Kaawiin igo kego kita ishi maki’igosii kii kwaashkonitaagowin. Aniin igo apii kitaa mamishitaagoz otanaang otaanaang oweti kiipi kwaashkonitaagowin – kaawiin wiika kipichisesinoon.

Ogoneshi iwe inentamowin?

Inentamowin i’iwe kii inentaman anojigo chi ishi chigewin. Paakan kii ikitoong, injitaago chi inentaman chi pishigwaajichigewin.

Inentaziwan chi pishigwaajichigewin mii iwe kwaashkonitaagewin.

Inentamowin kaawiin chi michi inentaang.
Ayasinog ima ‘kaa’ misawago iwe kaawiin inentaamowin.
Inentaamowin kaawiin taamigiyesiim kiishpin minjimishkaggowin minikwewin magisha kaye majimishkiki.
Inentaamowin kaawiin kita miigiyesiin awiya kagwe segi’ik.
Pisaanigo apii kita meshkotentam kiishpin ka’inentamaban.
Inentaamowin kiineta kita miigiwe. Kaawiin awiya kita inentaamagosii chi pishigwajichigeyan.

Apiich chitetasapiboneng keget chi inentaang

Oma Canada, apiich chi tetasapiboneng keget chi inentamazowin inaakonigewin owe mitaaswaashinigotwaaso. Aya’ii owe ikitowin pama awiya mitaaswaashinigotwaaso tisapibonet apii chi kishtopan pisaan igo chi inentaang chi tagwiid pishigwatisi inikeng. Kiishpin awiya tagwiit pishigwachikeng wiijiwaat ini katetisapibonesinik, inini/ikwe, taa onji tibakonaa igo – pooshke igo kay ana inentamonit in ooshki aya’an chitagwiinit.

Ayawan anint ono inaakonigewinan taapishko kaawiijiwat wiin kaawiin atino kaa inanokiit chi tepwetawat magisha tepenimaat weshkipimatizinit, taapisko otamino kakino amaaget, kanawenimaawasoni, kakina amagewinag, anokiiwat, piinish ogoweti.) Kiishpin a’awe kaa ishigapawit chi tepwetawint magisha kaa tipenimat ini ooshki aya’an, kaawiin otaa kishtosiin a’ooshki aya’a chi inentaagiban.

Pakanawinan:

  1. Wa’a mitwaswashinish magisha mitaswashiniswi katisapibonet kaawiin taa inentaazii owiijiwaganan niishi piboon saziikizinit.
  2. Wa’a mitwaswashiniiwin magisha mitwashwashinana katisapibonet pisan igo ta inentam chi pishigwajijiget owijiwaganan nano piboon awashime tesapibonet.

Kwaashkonitaagewin ishise entasogiishik.

Peshig eshi nisiwaat ikwewag omiigooshkagonawa kwaashkonitagewin
Peshig eshi ningotwachiwat ininiwag omiigooshkagonawa kwaashkonitagewin

Paangii nawaj mitwaso/gotwak kwaashkonitagewinan oganonawa’a takone’ininiwa’a.
Awashime niishwasamitana nanan/gotwak ono kaashkonitagewinan onjisewan awiya kakikenimind.
Awashime gotwaso/gotwak ono kwaashkonitagewinan eshi taang tashi ishise.

Kaa inentaang o’owe kwaashkonitagewin

Awiyawiniing eshi nisototamowat kwaashkonitagewin onji pepakan eshi wabandamowat onichigewinan shigo kaawiin keget eshi tepwetamowat. Onowe tepwe’inan chi wiiji igowin chi nisototaman nawaj kiiyabi kwaashkonitagewin:

Kaa inentaang: Kaawiin niin nintaa kwaashkonitagosii ogo kaye kaakigenimagwa.
Keget: Awenen igo inake taa ishise chi kwaashkonitawint. Awiyawag igo aniiniti wenjiwat kaa kopatisiyat, kaa wawenaatisiyat shigo eshi pepakaniziyaang ima tagosemin kii kwaashkonitaating . Oshkii ikwewag, Anishinaabe kweg shigo ikwewag kamakiziwat nawaj naniizaniziwag chi megwaashkamowat kwaashkonitagewin.

Kaa inentaang: Kaakikenimasiwangitwa igewe kaa kwaashkonitageyat.
Keget: Awiyawan kaakikenimat a kaatotawint, ogo kaye kaa wawiijiwat, owiijiiwaganan kii nibaashkaang, shigo owiiwan/onabeman, igi kaa kwaashkonitagewat gojigo nishwaso mitina niish/gotwak kaa kwaashkonitagewat. [peshig]

Kaa inentaang: Kwaashkonitegewin nawaj kaa ishi kishkiitibikak tashi isise, gojigo kaa ishi nanizaani ayag.
Keget: Nawaj nibiyo kwaashkonitagewinan kaa ishitaang tashii isisewan.

Kaa inentaang: Kiishpin tibaajimotawasig takone’ininiwa’, kaawiin iwe kwaashkonitagewini.
Keget: ozaam memooch kii tibajimosig takone’ininiwa’a kaa kiitotawint kaawiin inentagosinoon chi ki isiseg. Paangii nawaj peshig kaa totawintwa mamishitaagosiwag. [niish]

Kaa inentaang: Kaawiin kichi apitentaagosinoon chi pishigwajijikeng awe ikwe kaa wiijiwat kiiwaashkwebiit, pagaki ayasig magisha kaye kawakiziget.
Keget: Kiishpin itaash wiinigo pagaki ayasig a’ikwe panawitoot chi inentaang ozaam minikwewin kii abajitoo magisha kaye maji mishkiki, kaawiin okishkitosiin chi inentamazoot, mii iwe kii kwaashkonotowint.

Kaa inentaang: Kiishpin kii piibagisig a’ikwe magisha kaye kii natamazosig, kamawiin iwe kii kwaashkonitaating.
Keget: Apii kii kwaashkonitawint a’ikwe, taa mamaanjigwanimizi otaapanawitoon chi azhe migazoot. Taa kotaaji chi azhe miigaazot. Kiishpin kiiwaashkwebiit onji minikwewin maagisha maaji mishkiki, kaawiin pagaki ayasii ‘kaawiin’ chi ikitoot.

Kaa inentaang: Kiishpin mawisig a’ikwe maagisha naagozit maamentazig, kaamawiin kii kwaashkonitawaasitog.
Keget: Kiishpin kego ishi nagozisig a’ikwe kaawiin i’chi inentaang taapishko kego kitotawasiwint. Iniwe katotagoot ogii kagwesegimigotogenan, migaso abajichiganan, kego sago chi ishi segimigoot kego chi ishi naagozisig katotawint. Kaawiin magisha kii pagaki ayasiitoog shigo kaye mamanjigonatoog.

Kaa inentaang: Kiishpin keget kaa ishisegwen otaa minjimentan a ikwe keget inake kaa kii ani a’eshisenig.
Keget: Kooshkwentamowin, segisiwin, agajiwin shigo manentamawin onishkwechigemagat chi minjimentaang kego. Nibiyo kaagii shapwiiyaat ogagwe tatapaswentanawa kaagii ishiseyaat magisha kaye otoniikenawa mayawaaj kaagii ishiseyat weweni chi pimii itowat kaagii ishi maazhitotawintwa. Oniikewini wentat minikwewin magisha kaye maaji mishkikiwan kii apatakin.

Kaa inentaang; kiiwanimowag ikwewag shigo kaye otooshitonawa tibajimawinan taabishko kii kwaashkonintawintwa.
Keget: Angasiinatoon ono kagiiwanimowat kii kwaashkonintawintwa apiich iniweti anint kaa ishi maashichikeng oma Canada. Kego ima ayamagat kechiwishkagowat ikwewag chi tibajimowapan kii kwaashkonitawintwa.

Kaa inentaang; Kiishpin kii kwaashkonitawasiwint, kaawiin iwe maji kotanentaagowiziwin.
Keget: Ogonen igo pishigwatizi saminitiwin mii igo iwe pishigwatizi kotaaji itiwin. Kaa shaapwiit otaa kichi totaagon igo initino pishigwaj kotagoneziwin. Onjisewan ogo ini ishi kotaaganezit awiya, kaawiin memooch chi zaamiting, maagishi kiigitoo piiyaabikoosan, pabaminizhi oting. Kakina ono chi maashichigewinan.

Kaa inentaang: Ikwewag kaa maakiziwat kaawinn taa kwaashkonitawasiiwag.
Keget: Nawaj igitino ikwewag kaa makiziyat naniizaniziyog chi kwaashkonitawintwa. Ogotino kaa paanawichigeyat nawaj naniizaniziwag apiich igi kaa ojapiiyat. (niswi)

Kaa inentaang; Onabebiwag kaawiin otaa kwaashkonitawasiwawa’a wiiwiyaa’a.
Keget: Aantigo iwe cha onjise kii kwaashkonitating.

Kaa inentaang: Niin igo petoosh ozaam kaagii ishi owan.
Keget: Kaawiin wiin kaa wii ishi minonagozing kaagii onji ishiseyan, Kaanash kegiin chi minonaagoziyan.p.

Back to Top